PROŚCIARKA - PROSTOWNICA

Jako wyłączny producent, oferujemy Państwu oryginalną, jedyną taką na rynku, uniwersalną prościarkę 2w1 do prostowania drutu odgromowego oraz bednarki.

 

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy (zamówienia) którą  z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez ich wykorzystania zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Dane osobowe otrzymujemy od Państwa dobrowolnie  podczas złożenia pierwszego zamówienia, a także później, w związku z dokonywanymi przez Państwo transakcjami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „XAP” ANDRZEJ ORDON, z siedzibą w Łodzi, ul. Komandorska 1/29, NIP: 7271153506

Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest wyznaczony do tego pracownik Administratora. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować na adres xap102mp@tlen.pl  TYTUŁ wiadomości: „RODO – zmiana”

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Osobami mającymi styczność z Państwa danymi w firmie Administratora jest właściciel firmy oraz wyznaczony jeden pracownik dokonujący wszystkich czynności związanych z realizacją zamówień i informacją o usługach / towarach  a także kontrolujący płatności i przepływ danych.

Jedynymi podmiotami, poza pracownikiem Administratora danych, którym dane zostały/ zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były / będą:
a) przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe;
b) klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe –zlecone przez Państwo – jeśli Zlecenie tego dotyczyło;
c) biuro księgowe, które gromadzi wystawione przez nas faktury i uwzględnia je w odpowiednich rejestrach budowanych przy użyciu certyfikowanych programach księgowych;
Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy tj. :

– nazwa firmy, w tym również imię i nazwisko właściciela firmy jeśli w niej występuje;

– imię i nazwisko osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – jeżeli dla takiej osoby wystawiana jest faktura lub jest odbiorcą upoważnionym przez Zamawiającego;

– adres pocztowy firmy oraz adres pocztowy dotyczący dostawy towaru przekazany przez Zamawiającego;

– numer Identyfikacji Podatkowej NIP;

– numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej zamówienie;

– adres e-mail osoby / firmy podany w celu kontaktu firmy przewozowej z odbiorcą zamówienia.

Możemy również, w uzasadnionych przypadkach, przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz zajmującym się windykacją należności.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z firmą „XAP” ANDRZEJ ORDON  z siedzibą w Łodzi, wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy , realizacji zamówienia, a także po zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, realizacją zamówień;

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

-wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji na produkt / usługę;

-zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

-dowodowych związanych z płatnością i realizacją zamówień

-archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy / daty ostatniej płatności lub realizacji zamówienia.

Przechowujemy Państwa dane osobowe również dla celów informacyjnych, informacyjno-marketingowych dotyczących wyłącznie produktów i usług firmy „XAP” ANDRZEJ ORDON  z siedzibą w Łodzi, ul. Komandorska 1/29,   do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Posiadane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, innych Państw spoza kraju Waszej siedziby/ adresu dostawy, chyba że wymagać tego będzie realizacja Umowy o dostawę wyłącznie na pisemne Państwa zlecenie;

Posiadają  Państwo prawo  dostępu  do treści  swoich  danych (o  przetwarzanych  danych oraz  otrzymania ich   kopii),  prawo   ich   sprostowania,   zmiany,  ograniczenia   przetwarzania   o  dane  zbędne   dla  celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania   określonego  w   ust.   3, prawo do bycia zapomnianym,  prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu  marketingu  bezpośredniego.

W  celu uwierzytelnienia  czy  to Państwo  są uprawnieni  możemy prosić o podanie informacji dodatkowych.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa możecie Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Mają Państwo  prawo wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych  (dawniej GIODO)       gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Przy  zawieraniu umowy  lub  w  celu  dochodzenia roszczeń  będziemy  wykorzystywać Państwa  dane zawarte       w  rejestrze przedsiębiorców  (CEIDG, KRS)  oraz bazie  Głównego  Urzędu Statystycznego  w  zakresie publicznie  ujawnionym, oraz  możemy  korzystać z  bazy  podmiotów zajmujących  się  profesjonalnym zbieraniem   i  analizą   informacji   o  kondycji   gospodarczej   przedsiębiorców   w  zakresie   przez   nie udostępnionym w celu weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej (cel: zawarcie i wykonanie umowy) oraz  w celu  ustalenia,  dochodzenia i  obrony  roszczeń z  łączącej  nas umowy do  czasu  kiedy przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (cel: prawnie uzasadniony interes).

Państwa  dane nie  będą  przetwarzane w  sposób  zautomatyzowany  w tym  również  w formie profilowania  tzn. żadne  decyzje  wywołujące wobec  osoby  skutki prawne  lub  w podobny  sposób  na  nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą   się   z  taką   automatycznie   podejmowaną  decyzją   a   zawsze  są   konsultowane   przez  naszego pracownika.  Możemy  jednak nasze  decyzje  o zawarciu  umowy  lub  zmianie  jej warunków  podjąć  w oparciu o  ocenę  wiarygodności płatniczej,  o  fakty zalegania  z  zapłatą wobec  nas  lub innych  podmiotów, odnotowanych  w  systemach informatycznych  progach  i limitach osiąganych  przez  Państwa, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.

 

XAP ANDRZEJ ORDON
siedziba: Łódź, ul. Komandorska 1/29
warsztat: Konstantynów Ł., Działkowa 26/4
NIP: 727-115-35-06

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące wykonawcy z duszą

dawnych cechów rzemieślniczych!

Zapraszamy !

poniedziałek – piątek

9.00 – 17.00

sobota

10:00 – 14:00

Kontakt

Telefon

+48 798 52 52 53

Adres

XAP ANDRZEJ ORDON
siedziba: Łódź, ul. Komandorska 1/29
warsztat: Konstantynów Ł., Działkowa 26/4
NIP: 727-115-35-06